Profile Of Teaching Staff

SL NO NAME OF FACULTY MEMBER YEAR JOINED DESIGNATION HIGHEST QUALIFICATION NO OF PUBLISHED BOOKS NO OF PUBLISHED JOURNALS (NATIONAL) NO OF PUBLISHED JOURNALS (INTERNATIONAL) SEMINAR & CONFERENCES
2 Ramakanta Pradhan 1987 Oriya M.A
-
-
-
-
3 Kunja Bihari Pradhan 1990 History M.A
-
-
-
-
4 Manoranjan Mishra 1987 Pol. Science M.A
-
-
-
-
5 Trinath Mahanta 1987 Maths M.Sc
-
-
-
-
6 Prasanna Ku. Pati 1987 Sanskrit M.A
-
-
-
-
7 Debabrata Mishra 1991 English M.A
-
-
-
-
7 Pankaj Ku. Kar Pol. Science M.Phil
-
-
-
-
6 Shreelekha Sahu 1993 Oriya M.A
-
-
-
-